509 363 819
 renomabiuro@wp.pl

księgi rachunkowe

Biuro księgowe Renoma oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych w Gliwicach oraz Zabrzu i okolicach. Księgi rachunkowe zawierają wszystkie zapisy obrotów – dochodów i wydatków. Są zatem zapisami wszystkiego, co dzieje się w jakiejś firmie czy organizacji i obejmują księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia i wykazy składników aktywów oraz pasywów. Obowiązek prowadzenia tego rodzaju zapisów księgowych spoczywa na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które generują określone przychody, a także na wielu przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych można się oczywiście zająć samemu, jednak najlepiej jest zostawić to specjalistom – takim jak my! Zmieniające się przepisy, szczegóły o których należy pamiętać i rozliczenia, z którymi nie można się spóźnić to dodatkowy stres na przykład dla prowadzących własną działalność – dlatego warto oddelegować to zadanie profesjonalistom z branży księgowości, którzy wszystko wykonają szybko, sprawnie i bezbłędnie!
Większość osób korzysta w tej chwili z możliwości podobnej współpracy – dzięki temu można się uchronić przed błędami, które mogłyby mieć negatywne skutki dla działalności firmy i zakłócić spokój. Nie trzeba chyba dodawać, że prowadzenie ksiąg rachunkowych czy obliczanie podatku VAT jest też czasochłonne i raczej nie zdarza się, żeby właściciele firm mieli na to samodzielnie czas. 
Nasza oferta jest bardzo szeroka, pracownicy wykształceni, a doświadczenie ogromne – zachęcamy zatem do zapoznania się z konkretną propozycją, jaką dla Państwa przygotowaliśmy!

Usługa obejmuje:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań GUS, NBP i INTRASTAT,
 • reprezentowanie podatnika przed instytucjami administracyjnymi (US, ZUS, GUS, PFRON), instytucjami finansowymi (banki, firmy leasingowe) czy firmami audytorskimi,
 • ewidencje podatku od towarów i usług (zakup, import, WNT,sprzedaż, WDT, export),
 • obliczanie podatku VAT,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji VAT-7 do urzędów,
 • wysyłanie podpisanych deklaracji VAT-UE do urzędów.

Informacje ogólne:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy w szczególności:

 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. niektórych stowarzyszeń), z wyjątkiem spółek, o których mowa wyżej,
 • zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników – w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe
 • organizacje pracodawców,
 • izby gospodarcze,
 • fundacje,
 • organizacje dobroczynności i opieki społecznej,
 • przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.

Zalety Wady
Zapisy na kontach księgowych są dobrym źródłem informacji dla zarządu – przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji zwłaszcza w większych strukturach organizacyjnych. Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się z ponoszeniem dość wysokich nakładów pracy i kosztów.
Brak obowiązku zapłaty podatku w przypadku braku dochodów, prawo dokonywania odliczeń od dochodu i od podatku, potrącania straty podatkowej z lat poprzednich.  

kontakt

Usługi